Speerpunten

Elk jaar formuleren we een aantal speerpunten voor ons onderwijs. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dat de volgende:

Gedrag  

De Poort is een Kanjerschool. Dit houdt in dat in alle groepen door alle leerkrachten Kanjertraining gegeven wordt en hier hebben wij een bewuste keuze voor gemaakt. Wij geloven er namelijk in dat het pedagogisch klimaat in de school de basis is om tot leren te komen. Om dit goede pedagogisch klimaat te blijven behouden, volgen alle teamleden de trainingen en houden we opfrismiddagen met het team. Tevens hebben wij een gedragscoördinator, die met het team zorg draagt voor een gedegen beleidsplan en kanjerprotocol. In de teamvergaderingen bespreken we regelmatig situaties die bijdragen aan een goede sfeer in de groep, zodat anderen daarvan kunnen leren. Tijdens de Kanjerweek besteden we extra aandacht aan een positief zelfbeeld van ieder kind, het vergroten van het zelfvertrouwen en het verder uitbouwen van de goede groepssfeer.

Rekenen

Onze school beschikt over een rekenspecialist. In het jaarplan hebben we korte en lange termijndoelen opgenomen. Doel van het rekenplan is om optimale resultaten te behalen in een doorgaande lijn. Ons beleidsplan voor rekenen is daarbij richtinggevend, waaraan wij dit jaar verdere uitvoering geven. De rekenspecialist zal hierbij zowel een sturende als coachende rol aannemen.

Taal

Taal is, naast rekenen, een van de basisvakken op de basisschool. Hieronder vallen onder andere spelling, begrijpend en technisch lezen, maar ook de lessen uit de taalmethode. We vinden het belangrijk om kritisch naar ons onderwijs in dit vak te blijven kijken en om die reden zal dit vak extra aandacht krijgen. Sinds schooljaar 2016 2017 is er voor groep 3 een nieuwe leesmethode genaamd ‘Lijn 3’ en voor de groepen 3 tot en met 8 is er een nieuwe methode spelling genaamd (Staal). Per schooljaar 2017 2018 beschikken we over een nieuwe taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8 genaamd ‘Taal actief’ welke aansluit bij de methode ‘Lijn 3’ en ‘Staal’. Dit schooljaar gebruiken wij om deze methode goed te implementeren.

21ste eeuwse vaardigheden

Om kinderen goed toe te rusten op de toekomst hebben ze naast kennis en houding ook vaardigheden nodig. Vaardigheden voor beroepen die nu nog niet bestaan. Ook in ons onderwijs willen wij aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, maar ook kritisch denken, creatief denken en ICT vaardigheden. In schooljaar 2017 2018 willen we onze visie op toekomstbestendig onderwijs verder vorm en inhoud geven en zullen we steeds verder de vertaalslag naar de praktijk proberen te maken.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep