Ontwikkelingen

Elk jaar formuleren we een aantal speerpunten voor ons onderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dat de volgende:

Implementatie methode voor wereldoriëntatie: Blink Wereld

Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij vanaf schooljaar 2019-2020 de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken.
Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen wekelijks tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/ het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn. Deze manier van werken maakt dat leerlingen vaardigheden uit de 21e eeuw moeten gaan aanboren. Te denken valt aan kritisch denken, probleem oplossend denken, samenwerken en ontwikkelen van communicatie- en informatie vaardigheden.

Voorafgaand aan deze keuze heeft het schoolteam een scholingstraject gevolgd vanuit de Marnix Academie gericht op onderzoekend en ontwerpend leren.

Eigenaarschap vergroten bij leerlingen

Komend jaar gaan wij verder met de ontwikkeling eigenaarschap vergroten bij leerlingen. Wij streven erna om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen binnen hun eigen leerproces door hen eigen keuzes te laten maken in de leerstof op basis van doelen en verwachtingen. We willen het onderwijs zo betekenisvol mogelijk maken, zodat de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd zijn. Dit doen we o.a. door onderzoeksvragen en de koppeling met de dagelijkse praktijk. En we geven feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert.

Activerende werkvormen

We betrekken kinderen actief bij ons onderwijs en de verwerking daarvan door de inzet van activerende werkvormen. Dit heeft invloed op de betrokkenheid en de interesse van de leerlingen tijdens de lessen. Samenwerkend leren is daarbij een belangrijk onderdeel.

Opbrengstgericht werken

De afgelopen twee schooljaren hebben de basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) één voor één centraal gestaan in teamgesprekken, analyses en observaties. Een doorgaande lijn voor deze vakken is opgesteld en komend schooljaar gaan wij verder met de optimalisering van deze doorgaande lijnen. De diverse specialisten, zoals de rekenspecialist, binnen de scholen hebben hierbij een grote rol

In de onderbouw zal spelend leren meer centraal staan door een beredeneerd aanbod op basis van de lesdoelen aan te bieden in de hoeken op het onderbouwplein. Zo zijn de leerlingen spelenderwijs bezig met de lesdoelen op verschillende niveaus.

Aanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn

In het lesprogramma wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen in niveau tussen leerlingen. Vanuit de methode en het klassenmanagement van de leerkracht wordt er structureel aanbod op in ieder geval 3 niveaus gegeven. Echter zijn er ook leerlingen die behoeften hebben aan aanbod volgens een eigen leerlijn. Het team wordt dit schooljaar begeleid om dat aanbod te kunnen realiseren voor leerlingen die deze onderwijsbehoeften hebben.

Aanbod cognitief getalenteerde leerlingen

Het schoolteam gaat een verdiepingsslag maken op het aanbod voor cognitief getalenteerde leerling. De werkwijze compacten en verrijken wordt geoptimaliseerd middels het opstellen van een doorgaande lijn. Het team wordt begeleid door de interne specialisten van de Veluwse Onderwijsgroep.

Participatie leerlingen

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het opzetten van een leerlingenraad. Elke klas heeft een vertegenwoordiger die deelneemt aan de leerlingenraad en namens klas meepraat over diverse zaken op onze school. Dit schooljaar willen we de organisatie en de bijeenkomsten van de leerlingenraad een structureler karakter geven.

tontwikkeling door middel van onderzoekend leren

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst hebben ze naast kennis en houding ook vaardigheden nodig. Vaardigheden voor beroepen die nu nog niet bestaan. Ook in ons onderwijs willen wij aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken en digitale geletterdheid.
De komende jaren gaan we deze vaardigheden bij kinderen aanleren en het eigenaarschap van kinderen vergroten door middel van onderzoekend leren. Dit willen we toepassen bij de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. ICT is hierbij een belangrijk doel en middel.

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep