Speerpunten

Elk jaar formuleren we een aantal speerpunten voor ons onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat de volgende:

 

Talentontwikkeling door middel van onderzoekend leren

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst hebben ze naast kennis en houding ook vaardigheden nodig. Vaardigheden voor beroepen die nu nog niet bestaan. Ook in ons onderwijs willen wij aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken en digitale geletterdheid.
De komende jaren gaan we deze vaardigheden bij kinderen aanleren en het eigenaarschap van kinderen vergroten door middel van onderzoekend leren. Dit willen we toepassen bij de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. ICT is hierbij een belangrijk doel en middel.

 

Kwaliteitszorg

De afgelopen jaren hebben we ons gericht op de opbrengsten van rekenen, taal en lezen om kinderen een solide basis mee te geven voor de toekomst. Doel van schooljaar 2018-2019 is om deze basis op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren door opbrengstgericht te werken en door met elkaar te blijven kijken naar wat werkt in het lesgeven aan een klas met kinderen.

Opbrengstgericht werken is erop gericht de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een grondige analyse van de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen.

Opbrengstgerichtheid wil zeggen: bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van ouders, leerlingen en vervolgonderwijs.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep