Verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: www.verwijsindexgelderland.nl.

 

 

 

Protocollen, plannen en formulieren

Externe contacten

In dit gedeelte vindt u informatie over onze externe contacten. Klik in het menu links voor meer informatie.

Onderwijsinspectie

Voor vragen over het onderwijs kunt u terecht bij de inspectie via het telefoonnummer: 0800 8051. Informatie vindt u ook op het internet: www.onderwijsinspectie.nl

Centrum jeugd en gezin Apeldoorn

Apeldoorn

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor uw gezin.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.

In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van

school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Contact met het CJG?

info@cjgapeldoorn.nl

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl

www.facebook.com/CJGapeldoorn

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld Apeldoorn

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim  hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes, schoolkamp en buitenschoolse activiteiten (sport, dans,  creatieve vorming, enzovoort).

Stichting Leergeld helpt gezinnen uit Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ook als u inkomen hoger is en bijzondere kosten heeft (bv schulden) is het zeker de moeite waard contact op te nemen met ons.

Hebt u vragen? Neemt u dan a.u.b. contact op met:

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst    

Postbus 10081

7301 GB APELDOORN

085 047 1714 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
info@leergeldapeldoornvoorst.nl (voor gezinnen die nog niet ingeschreven staan)

https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/

Inloopspreekuur: dinsdag 14.00 – 16.00 uur, kelder CODA bibliotheek, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn.

Uw aanvragen kunt u indienen bij leergeldapeldoornvoorst@live.nl onder vermelding van uw
gezinsnummer.

Denkt u aan het tijdig inleveren van uw facturen? U kunt deze indienen tot uiterlijk 1 maand na factuurdatum met als bijlage uw recente inkomensgegevens.

 

 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk biedt scholen en ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoedende en zorgende taak richting schoolgaande kinderen. Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met smw met een vraag of probleem. Daarnaast kan een leerling/gezin (met toestemming) verwezen worden door de leer kracht of intern begeleider.

Het smw heeft dagelijks (ook tijdens de schoolvakanties) telefonisch spreekuur van 08.45 – 10.00 uur, telefoonnummer: (055) 526 24 22. Mailen kan ook: smw-apeldoorn@mdveluwe.nl.

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Jeugdgezondheidszorg GGD 
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, wordt uw kind onderzocht door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist.
 De JGZ op school U kunt bij de JGZ terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling.  Elk kind wordt een aantal keren uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij de jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur. Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.
Wat doet de JGZ – Logopedie: De logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland. – Gezondheidsonderzoek 5-jarigen: De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek. – Meten en wegen groep 6: De assistente JGZ meet en weegt alle kinderen in groep 6. – Les Gezonde Leefstijl: De assistenten JGZ geven in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl. – Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie. – Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact op, tel.nr. 088 – 443 31 00 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
Over de gezondheid van de kinderen heeft de intern begeleider contact met de jeugdverpleegkundige.  De jeugdverpleegkundige kan ouders en/of kind kortdurend begeleiden of doorverwijzen naar een specialist. Een verzoek om begeleiding kan worden gedaan door de ouders, de IB-er, de leerkracht of het Jeugdgezondheidsteam. 

Wanneer de leerkracht en/of u als ouder zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kan in overleg advies gevraagd worden aan het ondersteuningsteam. 
Samen signaleren en bespreken zij leerlingen waar zij zorg over hebben. Er kunnen zorgen en vragen zijn op verschillende gebieden zoals: pesten, gehoor, ogen, motoriek, groei, lichaamshouding, opvoedingsproblemen, zindelijkheid, hygiëne, eetproblemen, schoolverzuim, ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, sociale vaardigheden, slaapproblemen, de thuissituatie, verdenking kindermishandeling of problemen op groepsniveau. Dit team op school bestaat uit een intern begeleider, onderwijsspecialist en gezinsspecialist. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Zij kunnen advies geven, zelf hulp bieden of u en uw kind begeleiden naar andere hulp.

Veilig Thuis

Het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig Thuis’. De school kan in geval van zorg over een kind of de thuissituatie bij dit meldpunt advies vragen. Bij zeer ernstige zorg over een leerling kan overgegaan worden tot melding.  Meer informatie: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Logopediste

De logopedische screening is een onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen door de logopedist van de GGD Gelre-IJssel. Ouders én leerkrachten ontvangen een korte vragenlijst over de spraak en de taal van hun kind. De logopedist beoordeelt deze vragenlijsten en bepaalt welke leerlingen op grond van de antwoorden voor een logopedische screening gezien gaan worden. Als een kind niet gescreend hoeft te worden, dan krijgen de ouders daarover bericht. Wanneer een screening wel nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders  zijn hierbij niet aanwezig. Uiteraard krijgen de ouders schriftelijk bericht van de uitkomst van de screening. Na de screening  kan het nodig zijn een kind voor een nader onder zoek of een controle terug te zien. Sommige leerlingen zullen voor een uitgebreid onderzoek en eventuele behandeling verwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist.  Behandeling op school is mogelijk. De leerkracht en de intern begeleider worden – met toestemming van de ouder(s) –  van de bevindingen van de logopedist op de hoogte gesteld.

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind door op school. Het is in het belang van het kind dat ouder en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en informeren over het welzijn van het kind. Een regelmatig contact is daarvoor noodzakelijk. U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

Zo blijft u op de hoogte

Jaarkalender

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een jaarkalender. Hierin staat precies welke activiteiten u wanneer kunt verwachten. Op die manier kunt u al vroeg rekening houden  met wat komen gaat. U kunt de jaarkalender zelf up-to-date houden met de informatie uit de nieuwsbrief. De data uit onze nieuwsbrieven zijn leidend.

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt een nieuwsbrief die alle ouders  per e-mail ontvangen. Hierin staat allerlei belangrijke en praktische informatie die van toepassing is op de daaropvolgende weken. U kunt de nieuwsbrief ook vinden op onze website.

Parro

De leerkrachten werken met het administratieve programma Parnassys. Middels het ouderportaal kunt u de administratieve- gegevens inzien. Een onderdeel van het ouderportaal is Parro. Parro is een app die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. Door informatie via deze app te delen, verloopt de communicatie en informatievoorziening tussen de leerkracht(en) en u sneller en gerichter. U blijft daarmee gemakkelijk op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten voorzien van foto’s in een afgeschermde omgeving. Belangrijke en/of persoonlijke/inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, hiervoor blijven wij het telefonische of persoonlijke gesprek hanteren.
Om Parro te gebruiken, downloadt u in de app- of playstore de Parro app en kunt u zich aanmelden.

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro account heeft. Die kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail ter herinnering.

Omdat wij zijn overgegaan op Parro, plaatssen wij geen nieuws uit de groepen met op de website. De berichten via Parro zijn sneller, actueler en kunnen voorzien worden van een foto.

Voor de leerkrachten werkt het makkelijk en snel om een berichtje of oproepje voor hulp te sturen via de Parro app.

Om deze reden zullen wij geen gebruik maken van klassenouders met ingang van dit schooljaar. Wij zullen agenda gegevens doorgeven via de nieuwsbrief of de Parro app.

Website

Via onze website blijft u op de hoogte van de laatste informatie over alles wat er op onze school gebeurt. Ook de nieuwsbrief wordt op de site geplaatst. 

Social Media

U kunt ons ook volgen op Twitter: @kbsDePoort of  Facebook: www.facebook.com/kbsdepoort.nl. Hierop publiceren we regelmatig korte nieuwtjes, waarvan u dan als eerste op de hoogte bent.

Ouder-startgesprekken

Het schooljaar starten wij met ouder-startgesprekken in september. Wij hopen hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen afstemmen waar u behoefte aan heeft het komende schooljaar m.b.t. zaken als communicatie en ook helder te zijn over wat wij als school kunnen bieden. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle ouders ook een handout met daarin specifieke groepsinformatie.

Informatieboekje

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, krijgt u een informatieboekje mee speciaal voor groep 1-2. Verder ontvangen alle ouders aan het begin van het school jaar een handout met daarin informatie over de groep van hun kind.

Rapport

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport. De data vindt u op de jaarkalender.

Tienminutengesprek

Het rapport geeft een duidelijk beeld van de vorderingen van uw kind, toch kan het zijn dat u nog vragen heeft. In het school jaar worden twee tienminutengesprekken gehouden. Het eerste gesprek vindt plaats in november. Het tweede gesprek vindt plaats naar aanleiding van het eerste rapport in februari/ maart. In het tienminutengesprek bespreken we het welzijn en de vorderingen van uw kind. Meestal kan dit in tien minuten, mochten we meer tijd nodig hebben, dan maken we een vervolgafspraak. Aan het einde van het schooljaar kunt u eventueel een derde gesprek aanvragen.

Kijkmiddag

Een aantal keren per jaar nodigen we u uit om de schriften  en werkboeken van uw kind te bekijken. Op die manier kunt  u zien welke vorderingen uw kind maakt en waar op school aandacht aan wordt besteed.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk en noodzakelijk om de resultaten van elke leerling te kunnen verantwoorden. Los van de vaste momenten om ouders uit te nodigen, bestaat er een wederzijdse verantwoordelijkheid om proactief te spreken met elkaar en vanuit deze gesprekken te kijken of de gezamenlijke kennis over de leerlingen leidt tot verbeteringen.

Ouderraad (OR)

De ouderraad werkt mee aan het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, de paasbrunch en de schoolreis.

De medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn de ouders en het personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en de formatie. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u dit van tevoren aangeeft bij de voorzitter, bent u daar van harte welkom. De medezeggenschapsraad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd.

Foto en filmopnamen

Foto- en video-opnames

Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er
met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is. 


Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige ouders over het onderwijs op onze school, dit doen we o.a. door middel van het maken van foto’s en video’s. Deze opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen. Zonder uw toestemming publiceren wij geen beeldmateriaal van uw kind. Wij vragen alle ouders het “toestemmingsformulier privacy voorkeuren” in te vullen waarmee u uw voorkeuren kunt aangeven. U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we willen ouders vragen om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

In en rondom onze school worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Dit soort momenten worden regelmatig vastgelegd op foto of film als aandenken voor later. Ook zijn veel mensen actief op social media (Instagram, Facebook, Twitter etc.). Op deze kanalen wordt veel beeldmateriaal geplaatst. De ene persoon vindt dit geen probleem en de ander is hier op tegen. Zeker als het om je kind gaat, kan het op deze manier in beeld brengen of zien van hem/haar zeer gevoelig liggen. Ieder heeft recht op zijn eigen privacy.

KBS De Poort vraagt alle ouder(s)/verzorger(s) daarom om zeer zorgvuldig om te gaan met foto- en filmmateriaal dat gemaakt is in en om onze school en bij schoolactiviteiten. Wilt u daarbij de volgende regels in acht nemen:

 • Vraag toestemming aan de directeur als u foto’s en filmopnames wilt maken bij de schoolactiviteiten.
 • Neem alleen foto’s van uw eigen kind.
 • Plaats nooit foto’s op publieke plaatsen als er naast uw kind ook een andere leerling of leerkracht van de school op de foto staat.

Op deze wijze waarborgen we een veilige omgeving voor iedereen.

 

Gescheiden ouders

In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft besloten. Het Burgerlijk Wetboek geeft in boek 1, titel 15 en artikel 377c aan dat de school de verantwoordelijkheid heeft beide ouders op eenzelfde manier van informatie te voorzien.

Volgens de wet is de verzorgende ouder verplicht de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken die hun kinderen betreft, dus ook de schoolontwikkeling. Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn, beiden recht hebben  op informatie over de kinderen hanteren we onderstaande gedragslijn:

 • Wij gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan de niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder.
 • Wanneer de school formeel (schriftelijk) in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken.
 • Er vinden geen aparte 10-minutengesprekken plaats.
 • Indien de omstandigheden het niet toelaten kan de school verzocht worden de niet-verzorgende ouder apart te informeren. De school zelf moet steeds beoordelen of het belang van het kind daarbij niet wordt geschaad. Onze school hanteert in dit verband de volgende uitgangspunten:
 • Het belang van het kind moet gediend worden.
 • De school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders. Ouders die van dit protocol af willen wijken, kunnen contact opnemen met de directie. De directie kan deze ouders vragen een schriftelijk verzoek met reden in te dienen.

Ontwikkelingen

Wij vinden het belangrijk dat wij kritisch kijken naar onze school en dat wij onszelf en ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen. In dit hoofdstuk vindt u een globale beschrijving van de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen onze school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activerende werkvormen

We betrekken kinderen actief bij ons onderwijs en de verwerking daarvan door de inzet van activerende werkvormen. Dit heeft invloed op de betrokkenheid en de interesse van de leerlingen tijdens de lessen. Samenwerkend leren is daarbij een belangrijk onderdeel.

 

Cognitief getalenteerde leerlingen

Het schoolteam gaat een verdiepingsslag maken op het aanbod voor cognitief getalenteerde leerling. De werkwijze compacten en verrijken wordt geoptimaliseerd middels het opstellen van een doorgaande lijn. Het team wordt begeleid door de interne specialisten van de Veluwse Onderwijsgroep.

Participatie leerlingen

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het opzetten van een leerlingenraad. Elke klas heeft een vertegenwoordiger die deelneemt aan de leerlingenraad en namens klas meepraat over diverse zaken op onze school. Dit schooljaar willen we de organisatie en de bijeenkomsten van de leerlingenraad een structureler karakter geven.

Eigenaarschap leerlingen

Komend jaar gaan wij verder met de ontwikkeling eigenaarschap vergroten bij leerlingen. Wij streven erna om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen binnen hun eigen leerproces door hen eigen keuzes te laten maken in de leerstof op basis van doelen en verwachtingen. We willen het onderwijs zo betekenisvol mogelijk maken, zodat de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd zijn. Dit doen we o.a. door onderzoeksvragen en de koppeling met de dagelijkse praktijk. En we geven feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert.

Opbrengst gericht werken

In het kader van Passend Onderwijs schenken wij expliciet aandacht aan opbrengst gericht werken. Leerkrachten brengen op basis van een diepte analyse van de resultaten en een groepsbespreking de onderwijsbehoefte van elke leerling in kaart. Op basis van deze gegevens wordt een groepsplan gemaakt. In dit groepsplan wordt duidelijk hoe wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoefte van leerlingen. Wij maken groepsplannen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.

De afgelopen twee schooljaren hebben de basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) één voor één centraal gestaan in teamgesprekken, analyses en observaties. Een doorgaande lijn voor deze vakken is opgesteld en komend schooljaar gaan wij verder met de optimalisering van deze doorgaande lijnen. De diverse specialisten, zoals de rekenspecialist, binnen de scholen hebben hierbij een grote rol

In de onderbouw zal spelend leren meer centraal staan door een beredeneerd aanbod op basis van de lesdoelen aan te bieden in de hoeken op het onderbouwplein. Zo zijn de leerlingen spelenderwijs bezig met de lesdoelen op verschillende niveaus.

 

 

Wereldoriëntatie

Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij vanaf schooljaar 2019-2020 de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken.
Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen wekelijks tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/ het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn. Deze manier van werken maakt dat leerlingen vaardigheden uit de 21e eeuw moeten gaan aanboren. Te denken valt aan kritisch denken, probleem oplossend denken, samenwerken en ontwikkelen van communicatie- en informatie vaardigheden.

Voorafgaand aan deze keuze heeft het schoolteam een scholingstraject gevolgd vanuit de Marnix Academie gericht op onderzoekend en ontwerpend leren.

Eigen leerlijnen

In het lesprogramma wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen in niveau tussen leerlingen. Vanuit de methode en het klassenmanagement van de leerkracht wordt er structureel aanbod op in ieder geval 3 niveaus gegeven. Echter zijn er ook leerlingen die behoeften hebben aan aanbod volgens een eigen leerlijn. Het team wordt dit schooljaar begeleid om dat aanbod te kunnen realiseren voor leerlingen die deze onderwijsbehoeften hebben.

Resultaten

Binnen ons onderwijs speelt evalueren een belangrijke rol. Wij maken gebruik van diverse informatiebronnen, zoals observaties en methodegebonden toetsen. Daarnaast maken we op gezette tijden gebruik van methode-onafhankelijke toetsen (CITO-LVS). De resultaten van deze toetsen kunt u ook vinden op de rapporten. Deze CITO-toetsen bieden enerzijds informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs, anderzijds worden de resultaten gebruikt om het onderwijs aan te passen. We gaan daarbij uit van hoge en realistische doelen om het maximale uit de kinderen te halen. De resultaten van deze toetsen worden besproken en worden omgezet naar acties in de groep en met de individuele leerling.

KBS De Poort is transparant en open over de resultaten. Daarom vindt u informatie en cijfers over onze school op scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.

Instroom

Wanneer een kind als 4-jarige onze school binnenkomt, beschikken wij over onvoldoende informatie. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om met elke ouder een intakegesprek te voeren. Doel hiervan is enerzijds meer kennis over de leerling te vergaren, anderzijds een optimaal uitgangspunt te creëren om goed te kunnen begeleiden.

Doorstroom

Onze school is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat elk schooljaar een volgend, nieuw onderdeel van de leerstof aan bod komt. Doorgaans kunnen kinderen zich in acht jaar de leerstof van de basisschool eigen maken. Soms lukt dit echter niet; niet ieder kind ontwikkelt zich immers hetzelfde.

Op verschillende manieren kan deze ontwikkeling afwijken.  Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld voor een bepaald vakgebied een individuele leerlijn volgen. Ons streven is dat ieder kind een ononderbroken ontwikkeling doormaakt. In het verlengde hiervan kan in bepaalde gevallen ook besloten worden om het kind een jaar te laten overslaan. Dit is van toepassing als een kind de leerstof en het ontwikkelingsniveau van de klas waarin het zit, is ontgroeid. In alle gevallen wordt een overweging tot verlenging groep 1-2, zittenblijven, een klas overslaan of in groep 7 de school verlaten, uitvoerig met de ouders overlegd. Dit is vastgelegd in een protocol.  De aangepaste leerweg wordt dan vastgelegd in een handelingsplan, in overleg met ouders. De school neemt de verantwoordelijkheid in deze en stelt altijd het belang van het kind voorop.

Doubleren

Het kan voorkomen dat een kind bij de overgang van oudste kleuter naar groep 3 op grond van het ontwikkelingsbeeld beter nog een jaar in groep 2 kan blijven. Wij spreken dan  over een jaar kleutergroepverlenging. Ook in latere leerjaren kan soms blijken dat een kind geen goede aansluiting heeft  bij de leerstof of het ontwikkelingsniveau van zijn/haar groep. Het kan dan beter zijn een kind het leerjaar over te laten doen. Dit betekent overigens niet dat de volledige leerstof zonder meer opnieuw wordt aangeboden. Er wordt gekeken naar de behoefte van het kind. In bepaalde gevallen kan ook besloten worden om het kind een jaar te laten overslaan. Dit is van toepassing als een kind de leerstof en het ontwikkelingsniveau van de klas waarin het zit, is ontgroeid. Ons streven is dat ieder kind een ononderbroken ontwikkeling doormaakt.

Uitstroom

De leerkracht van groep 8, de locatiedirecteur en onze ib-er overleggen over het advies. Het gaat hier natuurlijk om meer dan ‘goed kunnen leren’. Kinderen moeten ook willen leren  en zin hebben in de nieuwe school. Kinderen moeten gemotiveerd zijn, een goede werkhouding hebben, kunnen samenwerken en zich kunnen handhaven in een grotere scholengemeenschap. In het adviesgesprek betrekken wij de leerling en de ouders. Het advies wordt weloverwogen gegeven. Toch is het belangrijk om een onafhankelijk objectief beeld te hebben van het prestatieniveau van de kinderen. Dat hebben wij door ons Cito-leerlingvolgsysteem en daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan de Eindtoets Basisonderwijs. Voor alle duidelijkheid: op onze school nemen in principe álle kinderen deel aan de Eindtoets Basisonderwijs.

Cito-tussenresultaten

Naast de cito eindtoets in groep 8 nemen we in alle jaargroepen cito-toetsen af. Vanuit de cito tussenresultaten kijken we naar de opbrengsten en maken we een analyse. Vanuit deze analyse kijken we wat goed gaat en waar we nog kunnen verbeteren. Dit beschrijven we in een groepsplan.

Cito-eindtoets

De afgelopen schooljaren scoorden wij boven het landelijk gemiddelde. Vanuit de adviesgesprekken en de voortgangsrapportages met het voortgezet onderwijs blijkt dat de behaalde resultaten kloppen met de uitstroomgegevens  van oud-leerlingen. We zijn hier trots op en willen deze lijn voort zetten.

Cito-eindtoetsgegevens

De eindtoets in groep 8 wordt afgenomen in april, nádat alle kinderen al zijn aangemeld/ geplaatst op de school van hun voorkeur. Mocht uit de eindtoets blijken dat een kind substantieel hoger scoort dan het schooladvies, dan zijn wij verplicht dit advies te heroverwegen. Eventueel kan de leerling toch hoger instromen. Scoort een leerling op de eindtoets lager dan het schooladvies, dan blijft het schooladvies staan. Vanaf 2016 kunnen scholen kiezen met welke verplichte eindtoets ze willen werken. We gebruiken de eindtoets van Cito. Hieronder ziet u een overzicht van de eindtoetsresultaten van de laatste drie jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).

Schoolscore Cito-eindtoets 2016/17 2017/18 2018/19
KBS De Poort 543.7 544.5 543,2
Landelijk gemiddelde 535.1 535.6 535.7

De ambitie van de school is om jaarlijks op of boven het landelijke gemiddelde te scoren. Om deze ambities waar te maken hebben we een plan gemaakt en interventies ingezet. Deze worden hieronder beschreven:

· Voor leerlingen die zich minder snel of juist sneller ontwikkelen dan gemiddeld, maken we gebruik van passend toetsen. De uitslag van een toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij het niveau van de leerling. Dit houdt in dat leerlingen in de zone van naaste ontwikkeling getoetst worden in plaats van de toetsafname behorend bij de jaargroep. Door op deze wijze te toetsen op maat, meet je op de meest betrouwbare manier de resultaten van deze leerlingen én is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met die van klasgenoten.

· Indien leerlingen passend getoetst zijn, betekent dat ook dat het aanbod ook passend gemaakt wordt bij de leerlingen. Welke doelen beheerst een leerling al en welke nog niet. Hierbij worden hoge, haalbare doelen gesteld.

Uitstroom
In het overzicht hieronder ziet u naar welke vorm van onderwijs onze leerlingen de afgelopen jaren zijn gegaan.

Schooltype 2016/17 2017-18 2018/19
Praktijkonderwijs
vmbo-basis 14% 6%
vmbo-kader 14% 19% 1 leerling
vmbo-tl 14% 19% 7 leerlingen
havo 29% 25% 4 leerlingen
vwo/gymnasium 29% 31% 3 leerlingen


Cognitieve resultaten
De uitkomsten van de tussentoetsen worden op individueel niveau, groeps- en schoolniveau geanalyseerd door zowel de leerkrachten als de directie en de intern begeleider. We bekijken hierbij hoe het kind en de groep zich ontwikkelen door recente scores te vergelijken met voorgaande. Daarbij streven we naar continue verbetering. Op de inspectiekaarten in Parnassys is zichtbaar dat de cognitieve resultaten van onze school op vrijwel alle vakgebieden boven de norm van de Onderwijsinspectie liggen, tot wel 25%.

De eindtoets op onze school scoorde de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. De ambitie van onze school is elk schooljaar ruim boven het landelijk gemiddelde te scoren. We kijken hier naar de scholen in de vergelijkingsgroep. We hebben als school een plan gemaakt om deze ambitie te realiseren.

Hieronder worden een aantal interventies genoemd:

 • Didactisch handelen in de groepen wordt aangescherpt door:
 • Observaties in alle jaargroepen
 • Versterken van de doorgaande lijnen
 • Per schooljaar staat een basisvak extra centraal met bijbehorende specifieke interventies
 • Optimaliseren van het aanbod van studievaardigheden
 • Actieve betrokkenheid van leerlingen vergroten
 • Interactie leerlingen versterken tijdens instructie
 • Meer aandacht voor de cognitief getalenteerde leerlingen
 • Uitspreken van hoge verwachtingen van leerlingen

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Afgelopen schooljaar zijn onze kinderen uit groep 8 uitgestroomd naar de volgende vormen van onderwijs:

 • Vmbo K 1 leerling
 • Vmbo TL 7 leerlingen
 • HAVO 4 leerlingen
 • VWO 3 leerlingen

Elk jaar heeft de leerkracht van groep 8 overleg met alle brugklasmentoren over de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. We bespreken dan ook onze oud-leerlingen die onderwijs op de desbetreffende school volgen.

 

Aanmelden

Geïnteresseerde ouders nodigen wij graag uit voor een kennismaking en rondleiding door onze school. We nemen dan de tijd om kennis te maken met elkaar en laten u de school zien. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de locatiedirecteur. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden. U kunt de locatiedirecteur telefonisch bereiken via (055) 5051489 of  via de mail c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Na het kennismakingsgesprek krijgt u een informatiepakket mee naar huis. Zodra het inschrijfformulier is ingevuld en opgestuurd naar school, start de feitelijke inschrijvingsprocedure.

 

 

 

 

 

Opvang van nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen die de school bezoeken, proberen we allereerst zich thuis te laten voelen. Bijna altijd hebben deze kinderen van tevoren al een bezoek aan de school gebracht  of er hebben al wenmomenten plaatsgevonden in de nieuwe groep. Gedurende de eerste maanden zijn aandacht, nauwkeurige observatie en regelmatig contact met de ouders  belangrijk om een goed beeld te krijgen van de nieuwe leerling. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor het verdere functioneren van de leerling. Nieuwe kleuters komen altijd een aantal keren wennen in de periode kort voordat zij vier jaar worden.

Procedure

Aanmeldprocedure

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is.  

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Als uw kind instroomt in groep 1 zal de leerkracht van groep 1/2, vijf à zes weken voor uw kind vier jaar wordt, contact met u opnemen. In overleg wordt dan afgesproken op welke wijze de kennismaking met de groep het beste kan plaatsvinden.

Bij kinderen die door verhuizing of een andere reden tussentijds instromen wordt in principe dezelfde procedure gevolgd, met dit verschil dat het moment waarop het kind op school komt, in overleg met de ouders wordt vastgesteld. Met de basisschool waarvan het kind afkomstig is wordt contact opgenomen en er vindt uitwisseling van informatie plaats in de vorm van een onderwijskundig rapport. Tevens wordt er door ons een inschrijvingsformulier naar de school van herkomst gestuurd.

Lestijden, vakanties en verlof

Lestijden

Lestijden Groep 1 – 4

Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur  –
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Lestijden Groep 5 – 8

Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur  –
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

Continurooster

Op de Poort werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Om 12.00 uur eten zij samen met de leerkracht en met  de klasgenoten in de eigen klas op school. Daarna spelen  alle kinderen een half uur buiten.Het toezicht tijdens de lunchpauze en het buitenspelen wordt uitgevoerd door de leerkrachten Een groot voordeel van het continurooster  is  dat er meer rust komt voor de kinderen en de ouders.  Er zijn minder breng- en haalmomenten en de kinderen zijn  ‘s middags eerder vrij. Ook het sociale aspect speelt een grote rol. Kinderen zijn op meer momenten bij elkaar en kunnen fijn met elkaar spelen. Tevens heeft de leerkracht de tijd om met kinderen in gesprek te gaan over zaken die niet altijd schoolspecifiek hoeven te zijn. Op die manier leer je elkaar beter kennen en waarderen.

Op tijd op school

Om daadwerkelijk te kunnen starten om 8.30 uur, gaat de eerste bel al om 8.25 uur. Op dat moment kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 naar binnen toe om hun jas en tas op te hangen en de klas binnen te gaan. De kinderen van groep 1/2 zijn welkom in de klas vanaf 8.15 uur.

Urenverantwoording

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is  wet te lijk vastgesteld op 7520 uur. Leerlingen in de eerste  4 leer jaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur gebruiken wij voor nascholing van leerkrachten en extra vrije dagen. 

Vakanties

Binnen de gemeente worden gemeenschappelijke vakantiedata gehanteerd. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van de hier vermelde data.

Schoolvakanties 2019-2020 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Krokusvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Pasen 13 april 2020
Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Studiedagen team 

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze momenten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn staan op de jaarkalender 2019-2020 De Poort

 

Ziek melden / verlof aanvragen

Wanneer uw kind ziek is en daarom niet naar school kan komen, vragen wij u uw kind op tijd af te melden. U kunt dat doen door ‘s ochtends tussen 8.00 uur en 8.25 uur naar school te bellen.

De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen:

 • ziekte van een leerling;
 • het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst   of levensovertuiging, zoals eerste communie;
 • vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien het beroep van een van de ouders het alleen toelaat buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond worden met een werkgeversverklaring.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

  • eenmaal per schooljaar;
  • niet langer dan tien schooldagen;    
  • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • andere gewichtige omstandigheden, zoals:
  • verhuizing naar een andere gemeente (max. 1 dag);
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (max. 1 dag);
  • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met  de vierde graad (max. 4 dagen);
  • bij een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag);
  • bij gezinsuitbreiding (max. 1 dag);
  • bij extreem slechte weersomstandigheden;
  • voor andere, naar het oordeel van de directeur,  belangrijke redenen.

Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Ouders zijn verplicht elk schoolverzuim vóór aanvang van  de lessen door te geven. Volgens de Wet op de Leerplicht zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent, dat het voor alle kinderen vanaf hun 5e verjaardag niet is toegestaan ‘vrij’ te nemen buiten de schoolvakanties. Buitengewoon verlof tot maximaal 10 dagen dient altijd schriftelijk, met opgave van redenen, acht weken van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. Formulieren hiervoor kunt u krijgen op school.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep