Schoolregels

Wij willen dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Het is van belang dat iedereen zich aan de volgende afspraken houdt. De afspraken vanuit de Kanjertraining zijn:

  • Wij helpen elkaar
  • Wij zijn te vertrouwen
  • Wij werken samen
  • Wij hebben plezier
  • Iedereen doet mee

Daarnaast hebben wij afspraken die het werken en spelen voor iedereen prettig maken. Deze regels zijn op een positieve manier verwoord, we gaan dus uit van wat we met elkaar willen.

  • Iedereen moet fijn kunnen spelen op het plein.
  • Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden.
  • Mijn taalgebruik mag iedereen horen.
  • In de school gedraag ik mij rustig.
  • Ik ben zuinig op spullen van mijzelf, school  en anderen.

Door preventief te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en bijvoorbeeld door de sociale verhoudingen in kaart te brengen in een groep, proberen we gewenst gedrag te stimuleren en ‘pestgedrag’ te voorkomen. Wij werken hiervoor o.a. met de Kanjertraining.
Natuurlijk is er geen garantie dat er nooit gepest wordt. Is er sprake van ‘pestgedrag’, dan handelen wij volgens ons kanjerprotocol. Hiermee doen wij er alles aan om negatief gedrag te voorkomen en het geeft de leerkracht handvatten om dit gedrag aan te pakken.

Als een leerling zich niet aan een afspraak houdt, zal er een passende sanctie volgen. Bij ernstige verstoring van de rust en veiligheid van leerkrachten en leerlingen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Schorsing is aan de orde, wanneer onmiddellijk moet worden opgetreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Een schorsing gaat altijd samen met gesprekken met de leerling, de ouders en de leerkracht. Verwijdering is een ordemaatregel bij zodanig ernstig wangedrag van een leerling, dat deze niet langer op school kan blijven. De beslissing voor deze maatregel wordt genomen door de clusterdirecteur van De Schakel in overleg met het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep.

Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk reden zijn om een leerling van school te verwijderen. Hierbij moet u denken aan het verbaal of fysiek bedreigen van medeleerlingen en personeel.

 

 

 

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep