MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken. Leden van de MR worden voor drie jaar benoemd.

Taken MR

De MR heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de communicatie tussen directie, leerkrachten en ouders. Daarnaast is het de taak van de MR om het beleid van de school positief kritisch te volgen. De MR mag alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. Om dit goed te kunnen doen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de MR en de directie over de gang van zaken op school. Officiële bevoegdheden van de MR zijn de volgende:

• Recht op overleg, initiatief en informatie

De MR mag alle zaken die met school te maken hebben, bespreken en daarover initiatiefvoorstellen doen (de directie is overigens niet verplicht om deze uit te voeren). Tevens moet de directie de MR tijdig alle informatie geven die ze nodig heeft om goed te functioneren en om een goede gesprekspartner van de directie te zijn. De wet noemt een aantal onderwerpen waarover het bestuur de MR in ieder geval jaarlijks moet informeren (zoals de begroting).

• Adviesrecht

De directie moet voorgenomen belangrijke besluiten voor advies voorleggen aan de MR en moet op elk advies een serieuze reactie geven. Niet elk advies is bindend, dit geldt alleen bij beslissingen met instemmingsrecht (bij adviesrecht gaat het bijvoorbeeld om de aanstelling van personeel of het beleid voor onderhoud en huisvesting).

• Instemmingsrecht

Bij bijvoorbeeld wijzigingen van het leerplan of onderwijskundige doelstellingen van de school heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig. Dit instemmingsrecht is bindend; zonder de instemming van de MR mag een besluit niet worden uitgevoerd.

De medezeggenschapsraad van KBS De Poort bestaat uit vier leden: twee ouderleden en twee teamleden.

Zitting

  • Daniëlle Noordermeer (ouder)
  • Bastiaan Lambregts (ouder)
  • Christa Brouwer (team)
  • Bram Niezink(team)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Veluwse Onderwijsgroep beschikt ook over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de verschillende katholieke basisscholen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep