Missie en visie

Missie
KBS De Poort wil dat uw kind een leuke en leerzame basisschooltijd op onze school heeft. We willen alle kinderen inspirerend en uitdagend onderwijs bieden in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs en in samenwerking met ouders willen wij de zelfstandigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, samenwerkend leren en het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij kinderen bevorderen.
Slogan:
Door inspirerend en uitdagend onderwijs te bieden in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, leren de leerlingen van de Poort eigenaarschap te nemen en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Visie op pedagogisch klimaat

De Poort is een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders graag zijn. We willen onze leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke personen, waarbij zorg voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld om hen heen een belangrijke basis is. Ouders zien wij hierin als educatieve partners. Het team van de Poort biedt onderwijs in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen leerlingen. Hierbij ervaren de leerlingen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en gaan respectvol met elkaar om. In ons onderwijs willen wij de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen bevorderen. Om dit te bereiken sturen wij actief aan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De aanwezigheid van een duidelijke structuur, die zorgt voor een rustig en ordelijk schoolklimaat, draagt hieraan bij. In samenwerking met de ouders voeden wij de leerlingen op tot wereldburgers die open staan voor diversiteit in cultuur en religie. Hierbij zijn solidariteit, vergeving, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid leidraad.

Visie op lesgeven en leren

Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij willen dat onze leerlingen les krijgen van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling. Voorop staat uitdagend en inspirerend onderwijs, waarbij kennisoverdracht, eigenaarschap, betrokkenheid, actief en samenwerkend leren centraal staat. Als het gaat om de didactiek vinden wij het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les krijgen op hun eigen niveau. Tevens is het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet gevolgd wordt. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van iedere leerling.

Visie toekomstgericht onderwijs

Wij trachten onze leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee te geven, gekoppeld aan bijbehorende kennis, inzicht en houding, zodat ze kunnen functioneren en een bijdrage kunnen leveren in de (toekomstige) kennissamenleving (21ste eeuw). Deze toekomst is nog niet goed te voorzien, maar zal naar verwachting steeds sneller veranderen en in een steeds hoger tempo aanpassing van de mensen verwacht. Vaak wordt van deze 21e eeuwse vaardigheden gesproken in de context van digitalisering, globalisering en individualisering. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21ste eeuwse vaardigheden met daarbij oog voor de individuele talenten van onze leerlingen.

 • samenwerken
 • zelfregulering
 • probleemoplossend denken en handelen
 • ICT geletterdheid
 • creativiteit
 • kritisch denken
 • communiceren
 • sociale en culturele vaardigheden

Voor ons onderwijs geldt

 • leerlingen ervaren de ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn en gaan respectvol met elkaar om
 • actief sturen op de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de aanwezigheid van een duidelijke structuur wat zorgt voor een rustig en ordelijk schoolklimaat
 • het streven om kinderen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen
 • zo veel mogelijk les krijgen op hun eigen niveau
 • het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van ieder kind
 • uitdagend en inspirerend onderwijs bieden waarbij kennisoverdracht, eigenaarschap, betrokkenheid, actief en samenwerkend leren centraal staan
 • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT
 • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
 • de buitenruimte rondom de school ingezet wordt
 • les krijgen van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

 

 

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep