Ontwikkelingen

Ontwikkelingen schooljaar 2022-2023

Vanuit ons vierjarig schoolplan stellen wij elk schooljaar een jaarplan op. Wij nemen u graag even mee in een aantal ontwikkelingen die opgenomen zijn in het jaarplan van dit schooljaar.

 

Ieder schooljaar staat centraal

De eerste weken van het schooljaar staan altijd extra in het teken van groepsvorming en de Kanjertraining. Het gehele schooljaar besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de groepsdynamiek en het welbevinden van de kinderen. We herhalen onze Kanjerregels en doen veel groepsopdrachten. We leren elkaar te vertrouwen, te helpen en respect voor elkaar te hebben. Ook dit schooljaar zullen een aantal leerkrachten een vervolgtraining van de Kanjertraining volgen.

 

Werken in expertgroepen

Het team van de Poort werkt in expertgroepen aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school. Zo heeft ieder teamlid een belangrijke en actieve rol bij het steeds een beetje beter maken van ons onderwijs voor onze leerlingen. Vorig schooljaar zijn de expertgroepen gestart en dit schooljaar blijven we daar zeker mee verder werken. Er zijn 4 expertgroepen, namelijk expertgroep onderbouw, bovenbouw, rekenen en begrijpend lezen.

 

Rekenonderwijs

Vorig schooljaar hebben alle leerkrachten de training “Met sprongen vooruit” afgerond en zijn de bijbehorende materialen aangeschaft. In elke klas staat een kast met vrolijk, gekleurde laatjes. In een laatje zit een rekenspel passend bij de leerlijnen van dat leerjaar. Middels deze rekenspellen zijn de leerlingen spelenderwijs met het rekenonderwijs bezig. De spellen zijn goed te koppelen aan onze rekenmethode Pluspunt 4. Sinds dit schooljaar werken alle groepen met deze methode. De expertgroep rekenen en een externe rekenspecialist zullen samen met het team een verdiepende slag gaan maken in ons rekenonderwijs.

 

Begrijpend lezen

De expertgroep begrijpend lezen heeft afgelopen schooljaar onderzoek gedaan naar onze huidige werkwijze en onze wensen. Het team is zich nu aan het verdiepen in de diverse lesmethodes (begrijpend lezen) en betrekken daar ook de leerlingen bij. Gedurende dit schooljaar zal er een keuze gemaakt worden voor een nieuwe lesmethode passend bij onze visie op begrijpend lezen.

 

Buitenonderwijs

Zoals u geregeld hoort en ook ziet, geven wij graag buiten les. Dit schooljaar ronden wij onze teamtraining gericht op het geven van buitenonderwijs bij de vakken taal en rekenen af. Hoe kunnen we bewegend en spelend leren koppelen aan deze vakken. Het streven is dat we elke dag even naar buiten gaan voor onderwijs. Buitenonderwijs heeft bij ons een structureel karakter.

 

Cultuureducatie

Beide basisscholen in Loenen hebben vanuit Cultuur met Kwaliteit een 4-jarige subsidie ontvangen om samen cultuureducatie een stevige plek in het onderwijsprogramma te kunnen geven. Dit doen wij in samenwerking met muziekvereniging OLTO en onder begeleiding van Cultuurwijzer Apeldoorn. Afgelopen schooljaar hebben we ons gericht op het vakgebied muziek en dat zetten we dit schooljaar nog even voort. Vanaf november zal er een gezamenlijk leerorkest zijn voor de leerlingen, die dat willen, uit de groepen 5 en 6. Groep 7 en 8 zal later dit schooljaar volgen.

 

Wij hopen u zo een inkijkje te hebben gegeven in een aantal van onze speerpunten uit het jaarplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep