Ontwikkelingen

Vanuit ons vierjarig schoolplan stellen wij elk schooljaar een jaarplan op. Wij nemen u graag even mee in een aantal ontwikkelingen die opgenomen zijn in het jaarplan van dit schooljaar.

De eerste weken van het schooljaar staan extra in het teken van groepsvorming en de Kanjertraining. Het gehele schooljaar besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de groepsdynamiek en het welbevinden van de kinderen. Tijdens de start-studiedagen hebben we als team een workshop gevolgd over groeimindset. Met name gericht op welke wijze kunnen wij feedback en complimenten geven, zodat deze bijdragen aan de groeimindset.

Rekenen: De groepen 3 t/m 7 werken met de nieuwste versie van de voor ons bekende rekenmethode Pluspunt (versie 4). Deze methode hebben wij niet zomaar gekozen. Vorige schooljaar hebben we ons verdiept in de diverse methodes en gekeken wat passend is bij onze school. Groep 1-2 zal werken vanuit rekenplein. Groep 8 start volgend schooljaar met de vernieuwde versie, dat is een bewuste keuze.

Begrijpend lezen: Wij gaan als team ons verdiepen in de huidige vorm, werkwijze en methode. Waar zijn wij tevreden over, waar willen wij ons verder in verdiepen of andere keuzes maken. Een expertgroep, bestaande uit eigen leerkrachten, zal hierbij het team begeleiden. Dit schooljaar werken we met de huidige methode Nieuwsbegrip.

Buitenonderwijs: Zoals u geregeld hoort en ook ziet, geven wij graag buiten les. Dit schooljaar volgen wij met het team een training gericht op het geven van buitenonderwijs bij de vakken taal en reken. Hoe kunnen we bewegend en spelend leren koppelen aan deze vakken. Daarna zullen we deze koppeling gaan maken bij de wereldoriënterende vakken.

Cultuureducatie: Beide basisscholen hebben vanuit Cultuur met Kwaliteit een 4-jarige subsidie ontvangen om samen cultuureducatie een stevige plek in het onderwijsprogramma te kunnen geven. Dit doen wij in samenwerking met muziekvereniging OLTO en onder begeleiding van iemand vanuit Cultuurwijzer Apeldoorn. Het eerste half jaar zal in het teken staan van visie vormen en inspiratie opdoen.

Onderbouwplein en groepsdoorbroken middagen: Vorig schooljaar zijn wij gestart met het vormgeven van het onderbouwplein voor de groepen 1-4 en de groepsdoorbroken middagen voor groep 5-8. Wij zijn blij dat we dit weer kunnen oppakken en de kinderen uit de diverse groepen weer met elkaar kunnen leren en samenwerken.

 

Eigenaarschap vergroten bij leerlingen

Ook dit jaar gaan wij verder met de ontwikkeling eigenaarschap vergroten bij leerlingen. Wij streven erna om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen binnen hun eigen leerproces door hen eigen keuzes te laten maken in de leerstof op basis van doelen en verwachtingen. We willen het onderwijs zo betekenisvol mogelijk maken, zodat de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd zijn. Dit doen we o.a. door onderzoeksvragen en de koppeling met de dagelijkse praktijk. En we geven feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert.

Activerende werkvormen

We betrekken kinderen actief bij ons onderwijs en de verwerking daarvan door de inzet van activerende werkvormen. Dit heeft invloed op de betrokkenheid en de interesse van de leerlingen tijdens de lessen. Samenwerkend leren is daarbij een belangrijk onderdeel.

Opbrengstgericht werken

De basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) staan centraal in teamgesprekken, analyses en observaties. Een doorgaande lijn voor deze vakken is opgesteld en ook komend schooljaar gaan wij verder met de optimalisering van deze doorgaande lijnen. De diverse specialisten, zoals de rekenspecialist, binnen de scholen hebben hierbij een grote rol

In de onderbouw zal spelend leren meer centraal staan door een beredeneerd aanbod op basis van de lesdoelen aan te bieden in de hoeken op het onderbouwplein. Zo zijn de leerlingen spelenderwijs bezig met de lesdoelen op verschillende niveaus.

Aanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn

In het lesprogramma wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen in niveau tussen leerlingen. Vanuit de methode en het klassenmanagement van de leerkracht wordt er structureel aanbod op in ieder geval 3 niveaus gegeven. Echter zijn er ook leerlingen die behoeften hebben aan aanbod volgens een eigen leerlijn. Het team wordt dit schooljaar begeleid om dat aanbod te kunnen realiseren voor leerlingen die deze onderwijsbehoeften hebben.

Aanbod cognitief getalenteerde leerlingen

Het schoolteam gaat een verdiepingsslag maken op het aanbod voor cognitief getalenteerde leerling. De werkwijze compacten en verrijken wordt geoptimaliseerd middels het opstellen van een doorgaande lijn. Het team wordt begeleid door de interne specialisten van de Veluwse Onderwijsgroep.

Participatie leerlingen

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Elke klas heeft een vertegenwoordiger die deelneemt aan de leerlingenraad en namens klas meepraat over diverse zaken op onze school. Dit schooljaar willen we de organisatie en de bijeenkomsten van de leerlingenraad een structureler karakter geven.

Talentontwikkeling door middel van onderzoekend leren

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst hebben ze naast kennis en houding ook vaardigheden nodig. Vaardigheden voor beroepen die nu nog niet bestaan. Ook in ons onderwijs willen wij aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creatief denken en digitale geletterdheid.
De komende jaren gaan we deze vaardigheden bij kinderen aanleren en het eigenaarschap van kinderen vergroten door middel van onderzoekend leren. Dit passen we toe bij de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. ICT is hierbij een belangrijk doel en middel.

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep